GWW-Totaal 3 - 2021

PLATFORM VOOR GROND-, WEG- EN WATERBOUW 8 Vernieuwing oudere infrastructuur urgent Betoninnovatieloket geopend Klic-melding per 1 april 2021 verplicht digitaal Nederland staat voor een grote opgave om de oudere infrastructuur tijdig te vernieuwen. In opdracht van De Bouwagenda heeft TNO de landelijke omvang van deze vernieuwingsopgave voor het eerst in kaart gebracht. Uit de studie van TNO blijkt dat de jaarlijkse kosten voor vervanging en renovatie van de bestaande civiele infrastructuur gaan oplo- pen van ongeveer een miljard euro in 2019, naar twee tot drie miljard in 2030 en rond de vier miljard euro in 2050. Totaal is er de komende drie decennia circa 50 miljard euro meer nodig. Naast geld, is het ook nodig dat er voldoende ingenieurs zijn opgeleid en dat overheden en bouwbedrijven de capaciteit hebben om de stroom aan werkzaamheden te plannen en uit te voeren. Op 10 mei is het eindrapport door Bernard Wientjes van De Bouwagenda aangeboden aan Minister Cora van Nieuwenhuizen van I&W, Fleur Gräper-van Koolwijk, lid Gede- puteerde Staten van Groningen, namens de provincies en Harriët Tiemens, wethouder Nijmegen, namens de gemeenten. Deze overheden beheren met elkaar het overgrote deel van de Nederlandse infrastructuur voor transport en water. ONZEKERHEDEN Veel is nog onzeker over de komende vernieuwingsopgave. Er is namelijk veel niet bekend over de werkelijke levensduur van de 85.000 bruggen en viaducten, de 3.000 kilometer aan kades en damwanden en de 130.000 kleine civiele constructies, zoals stuwen en duikers. Vanwege deze onzekerheden is het TNO- -rapport een ‘proeve’ of nulmeting van een landelijk prognoserapport. Belangrijke aanbeveling is om periodiek een verbeterde nationale versie te maken. Hiermee ontstaat steeds beter zicht op de omvang en timing van de vernieuwingsopgave. AANVULLENDE ADVIEZEN In het verlengde van de opgestelde prognose, adviseert TNO ook om het beheer van de bestaande infrastructuur sterk te verbete- ren. Er is een omslag nodig van reageren op incidenten, naar een proactief en planmatig assetmanagement. De belangrijkste aanbe- velingen hiervoor zijn: • Professionaliseer het assetmanagement op areaalniveau en richt hiervoor onder meer een centrale organisatie-eenheid in bij elke beheerder of voor een groep kleine beheerders samen. • Zet het assetmanagement op grotere afstand van de politiek, om continuïteit in budgetten en planning mogelijk te maken. De politiek stuurt op de kaders en op de afweging kwaliteit-budget. • Verbeter de samenwerking tussen beheer- ders, deel kennis en ervaring met elkaar en geef samen sturing aan programma’s voor kennisontwikkeling en innovatie. Downloaden ‘Instandhouding civiele infra- structuur Proeve van landelijk prognoserap- port vervanging en renovatie’: ga naar www. tno.nl en klik rechts bovenin op ‘Nieuws’. Kijk bij het nieuws van 10 mei. Foto: VBR. Foto: VBR. Het recent opgerichte Betonin- novatieloket geeft een onafhan- kelijk oordeel over de geclaimde prestaties van innovatieve beton- producten. Zodat opdrachtgevers vertrouwen kunnen hebben in de geclaimde eigenschappen. Dit onafhankelijke oordeel wordt gevormd door deskundigen uit verschillende organisaties, onder leiding van CROW. Tijdens de InfraTech 2021 werd het Loket al aangekondigd. Het is een initiatief van opdrachtgevers en marktpartijen, verbonden aan het Betonakkoord. Met het Betoninno- vatieloket kan innovatief beton en kunnen innovatieve betonproducten, sneller toege- past worden. Als een product gevalideerd is, krijgt het een certificaat en wordt deze vermeld op de web - site van het Betoninnovatieloket. Eenmaal gevalideerd kan het product bij meerdere opdrachtgevers worden toegepast en in aanbestedingen worden aangeboden. TOEPASSING INNOVATIE BETON VERSNELLEN Albert Haveman, trekker van het project vanuit CROW: “Ik ben trots dat het Beto- ninnovatieloket nu operationeel is. Met het loket hopen wij de toepassing van innovatief beton te kunnen versnellen. Met grote opga- ves als de bouwagenda en de vervangings- en renovatieopgave hebben we innovaties hard nodig om de doelen te halen.” Er zijn veel partijen bij het Betoninnovatielo- ket betrokken: TNO, Gemeente Den Haag, Mebin, RWS GPO, Rijksvastgoedbedrijf, Strukton/GBN, Van Hattum en Blankevoort, Heijmans, Provincie Frylân, TU Delft en CROW. VOOR WIE? Het Loket is van belang voor opdrachtgevers vanuit centrale overheden, zoals Rijkswa- terstaat, voor decentrale overheden, zoals provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, en voor woningcoöpe- raties en projectontwikkelaars. Ook voor op- drachtnemers en productontwikkelaars is dit Loket van belang, waaronder: leveranciers van grondstoffen voor de betonindustrie, producenten van betonproducten en beton- mortels, recyclebedrijven, aannemers die betonproducten en betonmortels toepassen en advies- en ingenieursbureaus. Het betreft hierbij opdrachtgevers en opdrachtnemers actief in vier toepassingsgebieden van beton: woningbouw, utiliteitsbouw, industrie en infra. Per 1 april 2021 is het verplicht om de Klic-melding volledig digitaal op de graaflocatie te kunnen bekijken. Door de toegenomen hoeveelheid ge- biedsinformatie is een geprinte versie of een digitale PDF dus niet meer voldoende. Op grond van de Wet informatie-uitwisse- ling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) is de grondroerder verplicht om alle ontvangen gebiedsin- formatie op de graaflocatie aanwezig te hebben. Ter verdere ondersteuning van zorgvuldig graven geldt voor netbeheer- ders sinds 1 januari 2019 de verplichting om de onderdelen van de gebiedsinforma- tie die geografische data bevatten in vec - torformaat aan te leveren. Het gebruik van vectorformaat biedt namelijk veel meer in- formatie over de aanwezige ondergrondse infrastructuur voor de opdrachtgever en grondroerder (en aansluitend voor de werkvoorbereider en het graafteam) dan het tot die datum gebruikte rasterformaat. Met het verstrekken van data in vectorfor- maat wordt een grotere nauwkeurigheid bereikt. Ook is de ontvangen informatie bij het gebruik van een tablet, smartphone of pc veel duidelijker dan bij het rasterfor- maat. DIGITAAL WEERGEVEN De toegenomen hoeveelheid en detaille- ring van de gebiedsinformatie vereist een digitale wijze van weergeven. Het visuali- seren van de informatie via een papieren afdruk zal leiden tot een onleesbare, en in veel gevallen onvolledige, weergave van informatie. Dit betekent dat zorgvuldig graven niet mogelijk is bij gebruik van een papieren afdruk van de gebiedsinformatie met data in vectorformaat. Om bij gebruik van het vectorformaat te kunnen voldoen aan de eis tot zorgvuldig graven dienen grondroerders de ge- biedsinformatie dan ook in digitale vorm raadpleegbaar aanwezig te hebben op de graaflocatie. Vanaf 1 april 2021 zal het Agentschap Telecom tegen grondroer- ders die de gebiedsinformatie niet digitaal beschikbaar en raadpleegbaar hebben op de graaflocatie handhavend optreden. Meer informatie: www.klic-app.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=