GWW-Totaal 3 - 2021

PLATFORM VOOR GROND-, WEG- EN WATERBOUW 28 Waterbeheer op straat “Wij willen u inspireren in wat u kunt doen aan waterbeheer op straat”, opent Mirjam Rosman, Manager Marketing & Communica- tie van MBI, het webinar over dit onderwerp. Wie aan de afgelopen zomers denkt, denkt vooral aan warmte en droogte. Maar die droogte werd wel afgewisseld door zware buien die plaatselijk tot veel wa- teroverlast en schade hebben geleid. Hoe kunnen we zorgen dat dit regenwater niet in het riool verdwijnt, maar zoveel mogelijk wordt vastgehouden in de bodem, zonder dat er wateroverlast ontstaat? Diverse sprekers reikten oplossingen aan tijdens het door MBI en IDS Group georganiseerde webinar. GWW Totaal keek en luisterde mee. Foto: Frank de Groot. TEKST: ING. FRANK DE GROOT BEELD: MBI, TENZIJ ANDERS VERMELD “Wordt het pompen of aanpassen? En wat kost dat dan eigenlijk?”, opent Bertrick van den Dikkenberg, sr. adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie bij ingenieurs- bureau BOOT zijn presentatie. BOOT is actief binnen alle facetten van de openbare ruimte. Bertrick toont een onderzoek van ingenieursbureau Sweco waaruit blijkt dat er 42 tot 83 miljard euro nodig is om de Nederlandse steden tot 2050 te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De verwachte schade zonder maatregelen is echter lager: 36 tot 62 miljard euro. Het is dan ook maar de vraag of het verstandig is om alle mogelijke maatregelen te nemen, concludeert Sweco. DELTAPLAN Bertrick noemt het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uit 2018. Dit is een gezamenlijk na- tionaal plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk met concrete acties en doelen voor de verantwoordelijke overheden om adaptief in te spelen op de klimaatveran- dering. Het Deltaplan is opgebouwd volgens zeven ambities: • Kwetsbaarheid in beeld: gemeenten/wa- terschappen brengen de kwetsbaarheid in beeld door middel van een stresstest. • Bewustwording risico’s: gemeenten/ waterschappen/provincies starten een dialoog met gebiedspartners om bewust- zijn over kwetsbaarheid voor extremen te vergroten. • Samen uitvoeren: gemeenten/waterschap- pen/provincies stellen met elkaar een uitvoeringsagenda op. • Meekoppelkansen benutten: klimaat- robuustheid betrekken bij elke nieuwe ontwikkeling. • Stimuleren en faciliteren: er komt een landelijk platform om kennis en ervaring samen te brengen. • Regulering en borging vormgeven: bekij- ken of aanpassen van regels nodig is. • Handelen bij calamiteiten: er worden af- spraken gemaakt met de veiligheidsregio’s. Inzicht in de kwetsbaarheid voor weersex- tremen is de basis voor ruimtelijke adaptatie. Daarom hebben gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie afgesproken dat ze uiterlijk in 2019 samen met betrokkenen de kwetsbaarheden in hun gebied in kaart brengen met een stresstest. “Daarbij komt de keuze weer in beeld: gaan we accepteren of investeren? Wat zijn technische oplossingen en wat kunnen we meekoppelen? Moeten we stimuleren of regels maken? En hoe moeten we handelen als het onverhoopt toch ergens nog mis gaat?” EXTREME NEERSLAG Welke ontwikkelingen in neerslag kunnen wij verwachten tot 2050? Het KNMI heeft berekeningen gemaakt, die zijn weergegeven in de KNMI’14 scenario’s uit 2014. Uit de berekeningen blijkt dat de kans op hogere temperaturen toeneemt, alsmede een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hefti- ger buien en kans op drogere zomers. Patrick: “We zien daarin piekberekeningen van 130 mm in 48 uur, tijdens zware regen in augustus 2010. Transformatie van deze extreme situatie naar 2050 leidt tot een toename van de berekende hoeveelheid neerslag naar 180 mm en het gebied met meer dan 100 mm neerslag is bijna twee keer zo groot. Het aantal dagen met meer dan 50 mm neerslag neemt ook toe. Bedenk daarbij dat een riole- ring is berekend op 20 mm per uur!” Volgens Bertrick is de verwachting altijd geweest dat die stijging naar 2050 toe alleen maar door zou zetten: “Dat betekent dat we rioleringen zwaarder moeten dimensioneren, maar dat we ook moeten kijken naar andere voorzieningen, zoals waterregulerende bestrating, wadi’s en infiltratievoorzieningen om het water langdurig een plek te geven in de openbare ruimte.” In 2021 brengt het KNMI het Klimaatsig- naal’21 uit. Deze duiding omvat de nieuwste inzichten ten aanzien van zeespiegelstijging, extreme neerslag, droogte, het stedelijk klimaat en de snelheid van veranderingen. In 2023 komt er uiteindelijk een nieuwe scena - rio-tabel die de KNMI’14 scenario-tabel vervangt. “Ik kan u vers van de pers vertellen dat KNMI tot nieuwe inzichten is gekomen. Het blijkt namelijk dat door de opwarming van de aarde ook de bovenluchten opwar- men. Hierdoor worden de stijgstromen vanaf het aardoppervlak minder sterk. Bovendien Porodrain®-systeem: waterpasserende bestra - ting en infiltrerende fundering van Porodur® lavakorrels. Een optimale combinatie tussen groen, water - regulering, beloopbaarheid en berijdbaarheid door auto’s. Dat is het doel van deze innova - tieve ‘bestrating’ in Floriade 2022 te Almere.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=